Call, Text or WhatsApp 848-305-7736

בצל החכמה רשימות וראשי פרקים מדברי כבוד קדושת אדמור מנחם מענדל שליטא שניאורסון

$10.9950% Off!

1 in stock

Have a Question? Ask Here
Report abuse

מאז ומתמיד עמדו נשיאי חב״ד בקשרי  ידידות עם גדולי ישראל בדורם. הקשרים היו הן עם גדולי ישראל מחוגי החסידים שהלכו בדרכו של הבעש״ט,

והן עם גדולי ישראל שלא נמנו דווקא על חוגי החסידים. הקשרים התמקדו בעניני התורה ופנימיותה ובעניני עסקנות הכלל לטובת אחינו בני ישראל.

בספר ״בצל החכמה״ שנערך ע״י הרב מרדכי מנשה לאופר שליט׳׳א, נקבצו רשימות וראשי פרקים מדברי כ׳׳ק אדמו״ר נשיא דורנו עם אדמו״רים רבנים וגדולי תורה, שהתקיימו במהלך השנים. ידוע על פגישות רבות שקיים הרבי עם גדולי ישראל מהדור הקודם עוד לפני נשיאותו, וכן עם גדולי ישראל מכל החוגים לאחר קבלת הנשיאות, אלא שלדאבונינו, על מרבית הפגישות אין ידיעות מלבד על עצם קיומן, או מעט פנינים מפי השמועה וחבל על דאבדין.

מפנה חשוב חל בענין זה, לפני כעשרים שנה, אז הוחל ברשימת הדברים על גבי הכתב (בדרך כלל אחרי הקלטתם ב״סרט הקלטה״) באופן מסודר, כשחלק משיחות אלו (מה שהתקיים בנוכחות שומעים נוספים שהיתה להם אפשרות להקליט וכיו״ב) ראה את אור הדפוס בסמיכות לקיומם של הביקורים כ״רשימת השומעים בלתי מוגהות׳׳. משנת תשד״מ זכינו שהרבי יגיה חלק חשוב משיחות אלו שנרשמו ע״י ״ועד הנחות בלה״ק״ שבניו- יורק.

בספר שלפנינו קיבץ העורך את כל הרשימות שהגיעו לידיו, בהן רשימות שהן רק ראשי פרקים ובהן רשימות המהוים תמליל של הדברים, שבחלק מהם הוגה ע״י הרבי עצמו, ליד כל אחת מהרשימות שלא הוגהו ע׳׳י הרבי הקפיד העורך לציין ״בלתי ־ מוגה״.

כך זכינו להופעתם בדפוס של פגישות שקיימו גדולי ישראל עם הרבי נשיא דורנו עד שנת תשמ׳׳ז – שנת הופעת הספר, אנו מוצאים כאן ר״ד ושקו׳׳ט עם: (הרשימה, לפי סדר קיום הפגישות) הגרא״א יאלס זצ״ל מפילדלפיה, כ״ק אדמו״ר מקופיטשיניץ זצ״ל, כ״ק האדמו״ר מסאטמער זצ״ל, כ״ק אדמו׳׳ר ממונקאטש, הג״ר יוסף דב הלוי סולבייצ׳יק זצ״ל, הגר״י קריגער זצ״ל, כ״ק אדמו״ר מנובומינסק, הגר׳׳י הוטנר זצ״ל, כ״ק האדמו״ר מסטריז׳וב זצ״ל, הרה״ג ר׳ דוד הולנדר שליט״א, כ״ק האדמו״ר מרחמסטריווקא זצ״ל, הרה״ג רמ״צ נריה זצ״ל, כ״ק אדמו״ר מבעלזא שליט״א, כ״ק אדמו׳׳ר מגור שליט״א, כ׳׳ק אדמו״ר רפ׳׳מ מגור זצ׳׳ל, כ״ק האדמו״ר ה״לב שמחה״ מגור זצ״ל, כ׳׳ק האדמו״ר ר׳ חיים מאיר שפירא שליט׳׳א מנארול, הגה׳׳צ ר׳ מנשה קליין שליט״א, כ״ק האדמו״ר מסדיגורא שליט״א, כ״ק האדמו״ר מסקוליא שליט״א, כ״ק אדמו׳׳ר מנדבורנא שליט״א, כ״ק האדמו״ר מאלכסנדר שליט״א, הגר״א שפירא שליט״א (הרה״ר) הגר״מ אליהו שליט״א (הראשל״צ), כ״ק האדמו׳׳ר מאוקסוב שליט׳׳א, הגר״י פרנקל זצ״ל, כ״ק האדמורי׳׳ם מלעלוב שליט״א, הרה׳׳ג ר׳ שמואל סיראט שליט״א (רבה של צרפת).

בפגישות אלו דנו במגוון נושאים בהלכה וחסידות וקבלה, ובנושאים השייכים לכלל ישראל, כגון: שלימות התורה והקפדה על מנהגי ישראל, הדפסת ספרי גדולי ישראל, מינוי רבנים ביישובי הארץ, חינוך הבנים והבנות, שלימות העם – עניני תיקון החוק האומלל – ״מיהו יהודי״, והמאבק נגד ההתבוללות. שלמות הארץ – פרסום ברור של פסק הדין המפורסם בשולחן ערוך שהחזרת שטחי אה״ק מנוגדת לדעת תורה של מרן הבית יוסף ונושאי כליו, הציפיה לגאולה וזרוזה כמו גם שלילת הטעות שכביכול המצב באה״ק הוא ״אתחלתא דגאולה״, שאין זה אלא הימים שלפני הגאולה הקרובה, אך עדיין שרויים בגלות, וזועקים לגאולה שבמהרה תבוא.

הספר הכולל 40 רשימות ומונה 346 עמ׳,

יצא לאור על ידי מכון להוצאה לאור שע״י כולל אברכים חב״ד, נחלת הר חב״ד – קרית מלאכי.

(פנימיות 32)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “בצל החכמה רשימות וראשי פרקים מדברי כבוד קדושת אדמור מנחם מענדל שליטא שניאורסון”

Your email address will not be published. Required fields are marked *