tr?id=551856375490486&ev=PageView&noscript=1 איש וביתו - תורת הבית היהודי -  from Used JudaicaJewish Book Store, Used Book Store, jewish Used Books, used seforim, jewish classifieds , Jewish Books, used judaica, used Judaic, used Jewish classifieds, Jewish classifieds, jewish used books, jewishusedbooks, usedjewishbooks, used jewish books, jewish used items, used jewish items, secon hand judaica, seforim, used seforim,  usedjudaica, usedjudaicacom, judaica plaza, used judaica books, sell used seforim, hard to find seforim, seforim sets, english seforim, selling used jewish books, jewish classifieds, jewish press classifieds, jewish classifieds brooklyn, used jewish books sale, jewish used books clifton nj, jewish books out of print

Custom Banner

22386F5C-E523-4B3F-8895-6F27E2EC3FB8 איש וביתו - תורת הבית היהודי -  from Used JudaicaJewish Book Store, Used Book Store, jewish Used Books, used seforim, jewish classifieds , Jewish Books, used judaica, used Judaic, used Jewish classifieds, Jewish classifieds, jewish used books, jewishusedbooks, usedjewishbooks, used jewish books, jewish used items, used jewish items, secon hand judaica, seforim, used seforim,  usedjudaica, usedjudaicacom, judaica plaza, used judaica books, sell used seforim, hard to find seforim, seforim sets, english seforim, selling used jewish books, jewish classifieds, jewish press classifieds, jewish classifieds brooklyn, used jewish books sale, jewish used books clifton nj, jewish books out of print

Market Price: $ 39.99
Price: $ 13.99
65% Off!
+
View Cart
Item Details
Cover Type: Hardcover
Condition: Used - Very Good
Language : Hebrew
Created by

איש וביתו - תורת הבית היהודי

OUT OF PRINT

Description

הספר 'איש וביתו' מאת אליהו כי טוב, הוא ניסיון לתת בידי הקורא ספר ללמוד בו את תורת הבית. הוא מיועד בראש לזוגות צעירים הנכנסים לחופה, להיות להם מורה דרך בהנהגת ביתם ולמורה דעה בעניינים העומדים ברומו של עולמה של המשפחה היהודית. מתוך פרקי ההגות שבספר הגות שיסודתה בהררי קודש ומקורה בדברי חז"ל ותורת הראשונים, יעמוד הקורא על דמותו המקורית של הבית היהודי ועל התפקיד המכריע שהוא ממלא בחייו של האדם בפרט ובחייהם של כל דורות בית ישראל, שהם כלל האומה הישראלית. בפרקי ההלכה שבספר, ימצא הקורא את הדינים העיקריים הנחוצים לו בביתו ובעסקי ביתו, הדינים לוקטו מספרי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים. עידוד רב בעבודתו ובכתיבת הספר "איש וביתו", מצא המחבר אצל רבים מגדולי החכמים אשר אתנו ואצל ראשי קהילות הקודש, שמתוך שהם מצויים אצל בעיות המשפחה בזמנינו, עמדו על הצורך בחיבור ספר מעין זה.